Regulamin festiwalu

Organizatorzy

 1. Organizatorami XXII Festiwalu Teatralnego są uczniowie XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Warszawie przy ulicy Wiktorskiej 99.
 2. Organizatorzy pracują w poszczególnych sekcjach organizacyjnych:
  • Medialna — odpowiedzialna za Gazetę Festiwalową („Subiektywnik”), ulotki, teksty na stronie internetowej oraz sprzęt komputerowy znajdujący się w pomieszczeniu przeznaczonym na festiwalową redakcję
  • Techniczna – odpowiedzialna za projektowanie materiałów promocyjnych, odpowiedzialna za nagłośnienie i oœświetlenie dużej Sali gimnastycznej oraz za wszelki sprzęt techniczny używany podczas Festiwalu
  • Design – odpowiedzialna za wystrój szkoły podczas Festiwalu
  • Bezpieczeństwa – odpowiedzialna za sprawdzanie biletów, oraz za utrzymanie regulaminowego porządku na terenie szkoły podczas Festiwalu Teatralnego
  • Porządkowa – odpowiedzialna za utrzymanie porządku na terenie szkoły podczas trwania Festiwalu
  • Konferansjerów – odpowiedzialna za prowadzenie Festiwalu
  • Finansowa – odpowiedzialna za sprzedaż biletów, programów oraz gadżetów festiwalowych
  • Koordynacyjna – sprawuje opiekę nad zespołami teatralnymi
  • Filmowa – tworzy Film Festiwalowy, pokazujący przygotowania oraz przebieg wszystkich dni Festiwalu Teatralnego
  • Promocyjna – zajmuje się promocją Festiwalu Teatralnego na terenie Warszawy
  • Wolontariat – odpowiedzialna ze kawiarenkę festiwalową, w której zbierane będą fundusze na cele charytatywne

Zasady ogólne

 1. Festiwal Teatralny jest imprezą ogólnodostępną – podstawę uczestnictwa w nim stanowi niniejszy regulamin.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu u organizatorów, oraz na stronie internetowej Festiwalu.
 3. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów Festiwalu.
 4. Podczas trwania Festiwalu wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły obowiązuje statut XXVIII LO im. J. Kochanowskiego w Warszawie.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyproszenia uczestników Festiwalu z terenu szkoły, w razie nieprzestrzegania regulaminu Festiwalu lub statutu szkoły.

Czas trwania imprezy

 1. Festiwal Teatralny odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2016 roku. Rozpoczynać się będzie codziennie o godzinie 16:00.
 2. Zgłoszenia aktywnego uczestnictwa w Festiwalu należy dokonać do 6 listopada 2016 roku włącznie.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zawieszenia, odwołania, zmiany terminów i czasu trwania Festiwalu.

Uczestnicy

 1. Bilety przyjmują formę dobrowolnej dotacji na Radę Rodziców XXVIII LO.
 2. Widzem może zostać każdy po zakupieniu biletu uprawniającego do wstępu na Festiwal.
 3. Za aktywnego uczestnika uważany jest każdy członek zespołu teatralnego, wystawiającego sztukę na Festiwalu.
 4. Członkowie zespołów teatralnych mają prawo do bezpłatnego wstępu na Festiwal wyłącznie w dniu, w którym wystawiają sztukę.
 5. Wszystkich przebywających na terenie szkoły obowiązuje statut liceum oraz Regulamin Imprez (dostępne na stronie internetowej Szkoły, www.kochanowski.waw.pl)
 6. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły traktowane będzie jako ciężkie naruszenie statutu liceum i regulaminu Festiwalu Teatralnego i karane będzie
  natychmiastowym usunięciem z terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego.

Zgłaszanie sztuk teatralnych

 1. Podstawą aktywnego uczestnictwa w Festiwalu jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z pełną listą członków zespołu teatralnego.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty opisu sztuki, który znalazł się na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Do konkursu zostanie zakwalifikowany spektakl spełniający następujące warunki:
  • czas przedstawienia nie może przekraczać 60 minut (wliczając czas na przygotowanie scenografii)
  • jeśli w zespole teatralnym są uczniowie szkół na innym poziomie niż licealny – młodsi lub starsi, nie może być ich więcej niż 1/4 całego zespołu, w przeciwnym razie sztuka uznawana jest za pozakonkursową.
  • Jury przyznaje nagrody w ustalonych przez siebie kategoriach.
  • Próby na scenie, zaplanowane są na tydzień przed Festiwalem. Konieczność przeprowadzenia prób należy potwierdzić ją bezpośrednio u organizatorów przed planowanym terminem jej przeprowadzenia.
  • Próby generalne, z Ÿdźwiękiem i oœświetleniem, odbędą się w dniach 25-26 listopada 2016 roku, przed rozpoczęciem Festiwalu. Są one obowiązkowe dla wszystkich zgłoszonych grup teatralnych.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyjęcia sztuki ze względu na treści godzące w powszechnie respektowane wartości lub czyjeśœ wyznanie, narodowość, poglądy,
   jak również ze względu na zbyt dużą ilość nadesłanych zgłoszeń. W tym przypadku odrzucone zostaną zgłoszenia nadesłane najpóźniej.
  • Istnieje możliwość wycofania się z udziału w Festiwalu – należy o tym poinformować organizatorów najpóźniej do 12 listopada 2016 roku.

Organizacja pracy podczas Festiwalu Teatralnego (dotyczy zespołów teatralnych)

 1. Zespół teatralny musi wyznaczyć przynajmniej jedną osobę odpowiadającą za kontrolę œświatła, dźwięku i kurtyny (praca z technikami przy konsolecie) na cały czas trwania przedstawienia.
  Osoba ta jest również zobowiązana do obecności podczas próby generalnej.
 2. Do dyspozycji zespołów teatralnych jest indywidualna garderoba.
 3. Na pierwsze piętro oraz na korytarz techniczny wstęp mają wyłącznie zespoły teatralne pod opieką Koordynatora. Obecność osób nie będących członkami zespołów teatralnych
  uprawnionych do przebywania na pierwszym piętrze będzie traktowana jak złamanie regulaminu, co będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem z terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego.
 4. Zespoły teatralne są doprowadzane na scenę oraz odprowadzane do garderoby przez Koordynatora.
 5. Po występie zespół ma obowiązek bezzwłocznie usunąć rekwizyty z garderoby i pozostawić pomieszczenie uporządkowane.
 6. Wszelkiego rodzaju rekwizyty pozostawione przypadkowo lub celowo na terenie szkoły zostaną wyrzucone dnia 1 grudnia 2016 roku, bez względu na ich stan i wartość.

Odpowiedzialność

 1. Organizatorzy Festiwalu nie biorą odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
 2. Organizatorzy Festiwalu ponoszą odpowiedzialność przed dyrekcją Liceum za prawidłową organizację, zabezpieczenie i przebieg imprezy.
 3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie szkoły, również w garderobach.
 4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za przedmioty znajdujące się w okryciach wierzchnich pozostawionych w szatni.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem Festiwalu.

 

Regulamin imprez organizowanych na terenie
XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

 1. Organizatorem imprez jest  XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie.

 2. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

 3. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania. 

 4. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.

 5. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, butów okutych metalem, opakowań szklanych, itp.

 6. Funkcjonariusze służb ochrony/porządkowych uprawnieni są do:

 • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego regulaminu;

 • ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także chronienia mienia;

 • wymienione wyżej czynności powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby w stosunku do której zostały podjęte.

 1. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.

 2. O wszelkich aktach wandalizmu, wykroczeniach i przestępstwach dokonanych przez uczestników imprezy informowana będzie Dyrekcja XXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. W przypadku uczniów innych szkół niż XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie informowane będą władze szkoły macierzystej, z której dany uczestnik pochodzi.

 3. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.

 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  – w siedzibie Organizatora – XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie
  – na stronie internetowej Organizatora (http://kochanowski.waw.pl)